Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb, ve struktuře požadované vyhláškou 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Prušánky

2. Důvod a způsob založení

Obec Prušánky (dále jen obec) je územním samosprávným společenstvím občanů. Byla zřízena za účelem výkonu místní samosprávy na svém katastrálním území na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Obec je veřejnoprávní korporací, která vlastní a spravuje majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle podmínek stanovených zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákonů. Obec navenek vystupuje jako právnická osoba. V právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

 • rada obce
 • starosta obce:  Ing. Zbyněk Němeček (tel: 607 938 490)
 • místostarostka:  Jana Šupová (tel: 773 774 680)
 • kontrolní a finanční výbor
 • komise rady obce

Obecní úřad

 • matrika
 • pokladna
 • finanční a mzdová účtárna
 • kulturní a správní pracovník

Organizační složky obecního úřadu

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů
 • obecní knihovna, knihovnice

Příspěvkové organizace obce

 • Základní škola Prušánky a Mateřská škola Prušánky
 • PRUTES Prušánky (ČOV)

4. Kontaktní spojení

4.1. Adresa:

Obec Prušánky, č. p. 100, 696 21  Prušánky
ID datové schránky: eg4bbvn

4.2. Úřadovna:

Obec Prušánky ,č. p. 100, 696 21  Prušánky

4.3. Fakturační údaje

Obec Prušánky, č.p. 100, 696 21 Prušánky, IČ: 00285226, DIČ: CZ00285226

4.4. Úřední hodiny:

Pondělí7,00 - 12,0012,30 - 17,00
úterý neúřední den
středa 7,00 - 12,00 12,30 - 17,00
čtvrtek7,00 - 12,00 12,30 - 15,30
pátek7,00 - 12,00

4.5. Telefon – pevná linka:

518 374 125

4.6. Fax:

518 374 112

4.7. www stránky:

www.obecprusanky.cz

4.8. podatelna:

podatelna@obecprusanky.czvíce o podatelně

4.9. elektronické adresy:

podatelna@obecprusanky.cz; info@obecprusanky.cz

5. Bankovní spojení

č. bankovního účtu: 0002526671/0100

6. IČ

00285226

7. DIČ

CZ00285226

8. Dokumenty

8.1. dokumenty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

8.2. Rozpočet obce Prušánky

Rozpočet obce a rozpočtová opatření 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

e-mail: podatelna@obecprusanky.cz
datová schránka: eg4bbvn
adresa: Obec Prušánky, č. p. 100, 696 21  Prušánky
telefon: 518 374 125
forma: ústně (tedy i telefonicky); elektronicky; písemně

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u příslušného povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti obce, je odvolacím orgánem rada obce. Jde-li o informace, které spadají do přenesené působnosti, je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravské kraje.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Níže uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v budově OÚ Prušánky, č.p. 100, 696 21  Prušánky

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Níže uvedené předpisy si můžete v platném znění vyhledat na portal.gov.cz 

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 207/2001 Sb., kterým se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Ujednání týkající se úhrady za poskytování informací se řídí § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

službacena
kopie A4 jednostranně ČB/B2,- Kč / 4,- kč
kopie A4 oboustranně ČB / B3,- Kč / 7,- Kč
kopie A3 jednostranně ČB / B4,- Kč / 7,- Kč
tisk A4 ČB / B2,- Kč / 4,- Kč
tisk A3 ČB / B3,- / 6,- Kč
výstup na datovém nosiči15,- CD /DVD
ostatní nosiče dle aktuální ceny
skenování formát A4 2,- Kč / strana
poštovnédle tarifů České pošty, s.p.
rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací50 Kč / 15 min.

Uvedený ceník byl schválen Radou obce Prušánky na zasedání č. 17/2015 dne 19. 05. 2015 usnesením č. 6.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím informací. Úhrada nebude požadována, pokud celková výše úhrady nepřesáhne 50,- Kč.

16. Licenční smlouvy

16.1. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nejsou k dispozici.

16.2 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou k dispozici.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je zveřejněna v sekci výroční zprávy.