Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Příroda

Obec Prušánky leží v rovinaté nivě říčky Prušánka, ohraničené na jihu návrším Jochy (200 m nad mořem), na severu pak Nechorami (208 m nad mořem). Vodní systém byl dříve – ještě v době existence menších hospodářství – doplněn rybníky Pod Kopečkem, Autéř, Nový rybníček, napájený přítokem Svodnice, který vytékaje z rybníčku se vlévá do Prušánky. Nadále zavodněna je však pouze Kaluža.

Před zavedením veřejného vodovodu byla užitková i pitná voda čerpána z veřejných i soukromých studní. Nejznámější veřejnou studnou je v Prušánkách „Jordánka“. V důsledku širokého pásma povodí říčky Prušánka byly v obci zaznamenány četné lokální záplavy.

Svůj význam měly v době soukromého hospodaření i polní studánky. Nejznámější byly při cestě z Prušánek do Čejkovic u Nové cihelny, v polní trati Zamrkávky a v ulici Nechorská.

Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám i půdní skladbě je možno v regionu pěstovat velmi široký sortiment zemědělských kultur – od pěstování zeleniny až po vinařství a sadařství. Oproti dřívější rajonizaci lze pěstovat v co nejširší skladbě ovocné stromy. Znovu se zde začínají zavádět vymizelé odrůdy jako oskoruše nebo mišpule. Vinaři pak pěstují odrůdy podle vlastního výběru, které jim umožňují využívat všech dostupných technologií zpracování hroznů.

Kromě zemědělství, které zajišťovalo obživu, se naši předci zaměřovali i na úpravu obce. V roce 1928 byl založen Okrašlovací spolek, který se podílel na vybudování parčíku na Hlavní ulici a později také parku v okolí kostela.

Nejvýznamnějšími stromy v obci je hruška, zasazená hospodářem Miklicou asi v roce 1912, jerlín japonský v parku na Hlavní ulici a smuteční vrba u Nového rybníčku. Významné jsou také lípy a javory zasazené v počátku dvacátého století při kapličkách u polních cest.

Fauna regionu

  • Vysoká zvěř srnčí, liška, kuna
  • Draví ptáci: káně, jestřáb, poštolka
  • Stálí ptáci: sýkora, zvonek, datel, dlask, hýl, pěnkava, stehlík, kos
  • Holubovití: holub hřivnáč, hrdlička obecná a balkánská
  • Polní: bažant, dříve častá koroptev
  • Vodní: kachna obecná, čírka, slípka zelenonohá
  • Obojživelníci: skokan, žába, ještěrka

doc. PhDr. František Hradil, CSc.