Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Evidence obyvatel

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Žádost podává

 • občan ČR starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu
 • za občana mladšího 15 let – zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana s omezenou svéprávností – opatrovník
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 50,- Kč (za občana staršího 15 let).

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Občan předkládá

 • doklad totožnosti
 • písemné sdělení (pokud občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen)

Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je 100,- Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu je poplatek 300,- Kč.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občan na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby a zaniklo-li užívací právo občana k tomuto objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Ohlášení adresy po doručování

Občan ČR může na ohlašovně v místě trvalého pobytu ohlásit adresu pro doručování písemností (její změnu i zrušení), která je jiná, než je adresa jeho místa trvalého pobytu.

Občan předkládá

 • doklad totožnosti
 • písemná žádost (pokud občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen)

Ohlášení adresy pro doručování je bez správního poplatku.

Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra ČR na základě písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, kterou podá občan ČR starší 15 let, zprostředkuje požadovaný kontakt s jiným občanem.

Občan předkládá

 • doklad totožnosti
 • písemná žádost (pokud občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen), ve které uvádí i důvod pro zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem 500,- Kč.

Poskytnutí  údajů z informačního systému evidence obyvatel

Údaje z informačního systému evidence obyvatel jsou poskytovány k jeho osobě. K osobě blízké (tj. otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner) je poskytováno pouze datum a místo úmrtí.

Žádost podává

 • obyvatel starší 15 let
 • za obyvatele mladšího 15 let – zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za obyvatele s omezenou svéprávností – opatrovník
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Občan předkládá

 • doklad totožnosti
 • písemná žádost (pokud občan nepodepíše před zaměstnancem ohlašovny, musí být podpis úředně ověřen)

Za poskytnutí údajů z informačního systému se vybírá správní poplatek 50,- Kč.

Přestupky na úseku evidence obyvatel

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • a) příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému
  • pokuta do výše 25 000,- Kč
 • b) správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady
  • pokuta do výše 100 000,- Kč
 • c) správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému
  • pokuta do výše 100 000,- Kč
 • d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby
  • pokuta do výše 100 000,- Kč