Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Místní poplatky a ceník služeb

 1. odpady
 2. poplatek za psa
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství
 4. poplatek z pobytu
 5. služby knihovny
 6. stočné
 7. Nechory – vodné, stočné
 8. pronájem hrobového místa
 9. inzerce (hlášení rozhlasem, kabelová TV, Zpravodaj)
 10. ostatní služby
 11. sběrný dvůr (odvoz suti a prodej recyklátu)
 12. pronájmy prostor
 13. pronájmy party stanů, stolů a lavic
 14. zapůjčení mobilního WC
 15. věcná břemena

Odpady

2/2023 – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro rok 2024 činí 780,- Kč/osobu/rok.
 • Dle § 14 zákona č. 565/90 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023 platí za odpady všechny osoby mající trvalý pobyt v obci Prušánky.
 • Splatnost poplatku je do 28. 2. 2024 a platí se vždy bez výjimky za všechny osoby žijící ve společné domácnosti najednou.
 • Každý občan, vlastnící v obci nemovitost (byt, dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), ve které není hlášena žádná fyzická osoba a tato nemovitost je používána jako rekreační objekt, platí poplatek za TKO ve výši 780 Kč. Nezáleží na tom, zda se odpad vytváří a kolik ho je.
 • Pokud budete platit bankovním převodem nebo složenkou, nezapomeňte se zhruba týden po platbě na OÚ zastavit pro nálepku – kdykoli a bez čekání ve frontě.
 • Platby v hotovosti se provádí v přízemí ve dveřích č. 3 od 8.1.2024
parametr platbyhodnota
číslo účtu2526671/0100 – Obec Prušánky
částka780 Kč/osoba/rok
VS222
SSčíslo domu

Rychlá platba za TKO

Možnost platby přes QR kód pomocí mobilní aplikace Vaší banky – klikněte na obrázek pro zvětšení QR kódu (u každé platby nutno dopsat specifický symbol = číslo domu):

TKO 1 osoba
TKO 2 osoby
TKO 3 osoby
TKO 4 osoby

TKO 5 osob

Poplatek za psa

3/2023 OZV o místním poplatku ze psů

 • Poplatek 150,- Kč/pes/rok, pokud je držitelem psa osoba starší 65 let je poplatek 100,- Kč/pes/rok
 • podle vyhlášky má poplatník ohlašovací povinnost, která říká, že poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 • Ve lhůtě 30 dnů je povinen poplatník ohlásit zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 • Platby v hotovosti se provádí v přízemí ve dveřích č. 3
parametr platbyhodnota
č. účtu:2526671/0100 – Obec Prušánky
částka100 /150/Kč/pes/rok
VS888
SSčíslo domu

Rychlá platba za psa

Možnost platby přes QR kód pomocí mobilní aplikace Vaší banky – klikněte na obrázek pro zvětšení QR kódu (u každé platby nutno dopsat specifický symbol = číslo domu):

pes 150,-(1 ks)

pes 300,- (2 ks)

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4/2023 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Nejčastější užívání VPcena
prostranství - prodej10 Kč/m2/den
prostranství - Nechory prodej100 Kč/m2/den
U koupaliště - umístění atrakcí50 Kč/m2/den
Hodonínská - umístění atrakcí
50 Kč/m2/den
umístění reklamního zařízení10 Kč/m2/den/ lze zvolit paušál
umístění stavebních zařízení10 Kč/m2/den
dočasné skládky10 Kč/m2/den
filmová tvorba, reklamní akce10 Kč/m2/den
kulturní akce, sportovní akce10 Kč/m2/den

Poplatek z pobytu

5/2023 OZV o místním poplatku z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vést evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Poplatek z pobytu činí 10,- Kč/ využité lůžko / den

 • Platby v hotovosti se provádí v kanceláři č. 9

Služby knihovny

Čtenářský poplatek:

 • dospělí: 60 Kč/rok
 • děti: 40 Kč/rok
službacena
kopie A4 jednostranně i oboustranně ČB2 Kč
kopie A3 jednostranně i oboustranně ČB3 Kč
kopie A4, A3 barevně3 Kč
tisk v knihovně (A4 jednostranný, ČB)2 Kč
tisk v knihovně (A4 oboustranný, ČB)3 Kč
tisk v knihovně (A4 jednostranný, barevný)4 Kč
tisk v knihovně (A4, oboustranný, barevný)7 Kč
tisk v knihovně (A3, jednostranný, ČB)4 Kč
tisk v knihovně (A3, oboustranný, ČB)7 Kč
tisk v knihovně (A3 jednostranný, barevný)10 Kč
tisk v knihovně (A3, oboustranný, barevný)15 Kč

Poplatky se platí přímo v knihovně.

Stočné

 • Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2024 ve výši 1.440,- Kč za osobu a rok
 • Splatnost prvního pololetí je koncem června, druhého pololetí koncem listopadu. Splácení jiným způsobem je možné pouze po předchozí domluvě.
 • Stočné je vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokážou pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt).  Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Tyto osoby využívají k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy vodu odpadní, která je odváděna do kanalizace a je nutné ji čistit.
 • Vyzýváme občany, kteří ještě nemají uhrazeno stočné za rok 2023, případně starších let, aby tak neprodleně učinili
 • Platby v hotovosti se provádí v 1. patře ve dveřích č. 12
parametr platbyhodnota
č. účtu35-7986630237/0100 – PRUTES Prušánky
částka1440 Kč/osoba/rok
VS111
SSčíslo domu

Rychlá platba za stočné

Možnost platby přes QR kód pomocí mobilní aplikace Vaší banky – klikněte na obrázek pro zvětšení QR kódu (u každé platby nutno dopsat specifický symbol = číslo domu):

stočné 1 os
stočné 2 os
stočné 3 os
stočné 4 os.

stočné 5 os.

Nechory – vodné, stočné

 • Vodné, poplatek za vodoměr a stočné u Nechor se platí od dubna příslušného roku.
 • Než půjdete platit, zjistěte si ve sklepě stav vašeho vodoměru. Stejně jako ostatní poplatky můžete i tyto platit složenkou nebo převodem, stačí telefonicky nebo mailem nahlásit stav vodoměru a my vám hned sdělíme výši platby.
 • Pronájem vodoměru je fixní platba a platí se každý rok bez ohledu na množství spotřebované vody.
 • Cena za spotřebovanou vodu se přepočítává každý rok dle skutečného vyúčtování VaK Hodonín
 • Cena za stočné se každoročně vypočítává podle skutečných nákladů.

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v Nechorách je možné pouze po předchozí dohodě na OÚ, sepsání smluv a zaplacení poplatku za připojení.

službacena
vodoměr – pronájem400,- Kč / rok
cena vody45,50 Kč/m3 vč DPH
zřízení vodovodní přípojky3000,- Kč
zřízení kanalizační přípojky3000,- Kč
cena za stočné40,- Kč/m3 vč DPH

Platby za vodoměr a spotřebovanou vodu (Obec Prušánky)

parametr platbyhodnota
č. účtu2526671/0100 – Obec Prušánky
částkadle stavu vodoměru
VS777
SSčíslo sklepa

Platby v hotovosti se provádí v přízemí ve dveřích č. 3.

Platby za stočné (Prutes)

parametr platbyhodnota
číslo účtu35-7986630237/0100 – PRUTES Prušánky
částkadle stavu vodoměru
VS777
SSčíslo sklepa

Hrobové místo

 • Hrobové místo se pronajímá vždy na 10 let. V roce vypršení doby pronájmu bude nájemce vyzván k prodloužení smlouvy na dalších 10 let a uhrazení nájemného. Z toho důvodu žádáme nájemce, aby hlásili na obecním úřadě změnu bydliště, případně osoby, které přebírají správu o hrob.
 • V ceně za hrobové místo je zahrnut pronájem pozemku a služby
položkacena za 1 m2
nájem 5,- Kč / rok
služby33,- Kč / rok
parametr platbyhodnota
č. účtu2526671/0100 – Obec Prušánky
částkadle rozlohy hrobu v m2
VS789
SS666

Inzerce – hlášení, kabelová televize, zpravodaj

 • Hlášení místním rozhlasem probíhá dle potřeby v 16,00 hod a v 18,00 hod.
 • Prodejní dny: pondělí, středa – stánky jsou umístěny po dohodě na parkovišti u Obecního úřadu Prušánky, v tyto dny jsou občané na prodejce upozorněni místním rozhlasem ještě v 8,30 hod.  Mimo uvedené časy se smí vyhlásit pouze mimořádné hlášení na základě povolení starosty obce (úmrtí, nebezpečná situace, apod.).
 • Platby v hotovosti se provádí v přízemí ve dveřích č. 3
 • Pokud chcete za hlášení vystavit fakturu, uveďte tuto skutečnost při objednávce hlášení.
 • Zpravodaj vychází každé čtvrtletí, uzávěrka bývá dva týdny před koncem čtvrtletí.
 • Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
 • Facebooková stránka Obec Prušánky je informačním kanálem Obecního úřadu.
službacena
hlášení místním rozhlasem40,- Kč / den místní občané, cizí 60 Kč/den
inzerce v kabelové TV300,- Kč / týden
inzerce ze zpravodaji1/2 A4 - 600,- Kč
1/4 A4 - 360,- Kč
vizitka - 240,- Kč

Ostatní služby (traktor, UNC, kontejner, rozvoz obědů)

službacena
traktorové práce vč. řidiče400,- Kč / hod.
zapůjčení kontejneru, vlečky400,- Kč / den
UNC nakladač vč. řidiče500,- Kč / hod.
ruční nakládka materiálu200,- Kč / hod.
rozvoz obědů v obci ze školní jídelny7,- Kč / oběd

Zapůjčení kontejneru zahrnuje platbu 400,- Kč + traktorové práce 1 hod. – celkem tedy 800 Kč. Navíc se platí podle množství v kontejneru cena za suť (plný kontejner 3t).
Kontaktní osoba:
Jana Šupová, místostarostka, tel.: 773 774 680, e-mail: mistostarosta@obecprusanky.cz, 1. patro, dveře č. 10

Sběrný dvůr (odvoz suti a prodej recyklátu)

objemcena
vozík malý100,- Kč
vozík velký150,- Kč
vlečka/auto do 3t450,- Kč
vlečka/auto do 5 t750,- Kč
vlečka/auto do 10t1500,- Kč

Míchaná suť s více než 20% omítky nebo zeminy nebude přijata!

Recyklát – cena vč. DPH – PRODEJ

komoditacena
recyklát betonový150,- Kč/t
cihla jemná (0 – 0,8)0,- Kč
cihla střední (0,8 – 4)100,- Kč/t
cihla hrubá (4 – x)0,- Kč

Pronájmy prostor

prostorycena za pronájem
Zkušebna pod kulturním domem (rodinné oslavy)605,- Kč vč. DPH
pronájem Kulturního domu (plesy, rodinné akce)3000,- Kč vč. DPH
areál za kostelem (svatby, pohřby, ostatní)500,- Kč vč. DPH

Pronájem party stanů, stolů a lavic

vybavenícena za komplet
sedací set (1× stůl a 2× lavice)60,- Kč
velký stan vč. postavení (6×12m)3000,- Kč
podiový stan vč. postavení (6×4m)1500,- Kč
nůžkový stan (2×2m)500,- Kč

Zapůjčení stanů mimo Prušánky: + 1.500,- Kč

Zapůjčení mobilního WC

cena za víkend: 10.000 Kč bez DPH (12.100 Kč vč. DPH)

Věcná břemena

Ceník jednorázových úplat za zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví obce Prušánky s platností a účinností od 1.7.2023

typ věcného břemenejednorázová cena
Liniová vedení na pozemku bez zásahu do tělesa komunikace či chodníku150,- Kč/m/bez DPH
Liniová vedení na pozemku se zásahem do tělesa komunikace či chodníku500,- Kč/m/bez DPH
Rozvodná skříň na budově1000,- Kč/ks/bez DPH
Sloup, pilíř, stožár nebo rozvodná skříň na pozemku1000,- Kč/ks/bez DPH

Celková náhrada za zřízení jednoho věcného břemene činí minimálně 1 000 Kč/bez DPH