Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Matrika – Vystavení dokladů

Narodilo se vám dítě?

a/ dítě z manželství – jeden z rodičů předloží k zápisu do matriční knihy a vydání rodného listu:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte
 • oddací list
 • občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

b/ dítě mimo manželství – matka předloží:

 • prohlášení o jménu /jménech/ dítěte
 • rodný list
 • občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince
 • pravomocný  rozsudek o  rozvodu manželství /rozvedená/ nebo  úmrtní list manžela /vdova/
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

c/ dítě, k němuž již bylo určeno otcovství – jeden z rodičů předloží:

 • souhlasné prohlášení o jménu /jménech/ dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému     oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince
 • rodný list matky a otce dítěte
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Chcete určit otcovství k dítěti?

a) k dosud nenarozenému dítěti – rodiče předloží:

 • občanské průkazy /popř. cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu cizince, tlumočník/
 • rodný list matky a otce dítěte
 • matka dítěte rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li ovdovělá
 • doklad o těhotenství /těhotenský průkaz/
 • popř. rodné listy již narozených společných dětí
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Otcovství může být určeno až po uplynutí 300 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu matky nebo úmrtí manžela.        

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při určení otcovství přítomnost tlumočníka.

b) k narozenému dítěti – rodiče předloží:

 • občanské průkazy /popř. cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu cizince, tlumočník/
 • rodný list dítěte
 • rodný list matky a otce dítěte
 • matka dítěte rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li ovdovělá
 • příp. rodné listy již narozených společných dětí
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Otcovství může být určeno až po uplynutí 300 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu matky nebo úmrtí manžela.

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při určení otcovství přítomnost tlumočníka.

Chcete uzavřít manželství?

Místo stanovené Radou obce Prušánky pro uzavírání manželství je obřadní síň obecního úřadu, Prušánky 100.

a/ v obřadní místnosti úřadu –  snoubenci /občané ČR/ osobně předloží:

 • dotazník k uzavření manželství /možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice/
 • rodné listy
 • občanské průkazy, /popř. cestovní pasy/
 • příp. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • příp. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • doklad o státním občanství

Bez správního poplatku.

b/ církevní sňatek – snoubenci /občané ČR/ osobně předloží:

 • žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • dotazník k uzavření manželství /možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice/
 • doklady uvedené v bodě a/

Správní poplatek 500,- Kč.

Platnost osvědčení je 6 měsíců od data vydání. 

c/ mimo dobu stanovenou radou obce nebo na jiném vhodném místě ve správním obvodu  obce Prušánky – na žádost  snoubenců, kteří současně osobně předloží:

 • dotazník k uzavření manželství /možnost vyzvednutí na kterékoliv matrice/
 • doklady uvedené v bodě a/

Správní poplatek 3.000,- Kč

O této žádosti bude matriční úřad rozhodovat ve správním řízení.

d) snoubenec, který je cizincem, předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR /platnost je 6 měsíců od data vydání/, pokud není domovský státem vydáváno, je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost /cestovní pas/
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR /nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku/, občan EU toto potvrzení nepředkládá

Správní poplatek 3.000,- Kč má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatek 5.000,- Kč nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území ČR.

Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Cizozemské matriční doklady vydané státy EU nemusí být opatřeny předepsanými ověřeními a překlady tlumočníka v případě, že jsou opatřeny vícejazyčnými formuláři dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení  (EU) č. 1024/2012 ode dne 16.02.2019.

Pokud snoubenec/cizinec nerozumí písmem ani slovem česky, je u všech úkonů spojených s žádostí o uzavření manželství a také při obřadu nutná účast tlumočníka určeného soudem. 

Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matričním úřadu osobně nebo prostřednictvím pohřební služby tyto doklady:

 • občanský průkaz zemřelého, popř. cestovní pas zemřelého cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu cizince
 • rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela, partnera, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství
 • popř. doklad o rodném čísle, nebo další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Matriční úřad úmrtní list vydá osobně, příp. po dohodě zašle poštou

 • členu rodiny zemřelého /manžel(ka), děti, rodiče, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci/ po předložení matričního dokladu prokazujícího příbuzenský vztah /rodný list, oddací list/
 • vyřizovali pohřbu po předložení dokladu vydaného pohřební službou o zaplacení pohřbu (faktura)

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu? (rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu)

a) na žádost vydá příslušný matriční úřad, kde matriční událost nastala

 • a) pouze fyzické osobě, které se týká, nebo členům její rodiny /manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci/, sourozencům a zmocněncům těchto osob /po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele/
 • b) fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Žadatel předloží:

 • písemnou žádost o vystavení matričního dokladu
 • občanský průkaz /popř. cestovní pas/
 • matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu /rodný list, oddací list/, popř. další doklady        potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů a k prokázání právního zájmu

Správní poplatek 300,- Kč

b) matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy /formou fotokopie/ fyzické osobě, které se týká, nebo členům její rodiny /manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci/, sourozencům a zmocněncům těchto osob /po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele/

 • žadatel předloží doklady uvedené v bodě a)

Správní poplatek  50,- Kč za první stránku a 5, – Kč za každou další stránku

c) matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí

Žadatel předloží:

 • písemnou žádost
 • občanský průkaz /popř. cestovní pas/

Správní poplatek za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke  konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis 50,- Kč za každou matriční událost. Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 – správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu.

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

Na žádost vydá příslušný matriční úřad, kde matriční událost nastala

 • pouze osobě, které se týká, nebo členům její rodiny /manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci/ sourozencům a zmocněncům těchto osob (po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem) po předložení těchto dokladů:
 • písemnou žádost o vystavení dokladů pro použití v cizině
 • občanský průkaz /popř. cestovní pas/
 • popř. matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu /rodný list, oddací list/

Správní poplatek 300,-

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením /Apostille, superlegalizace/ dle platných mezinárodních smluv.

Chcete uzavřít manželství v cizině?

Na matričním úřadě v místě trvalého pobytu požádejte o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině a předložte:

 • občanský průkaz, popř. cestovní pas
 • rodný list
 • popř. výpis z  evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 •   popř. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • –  úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině a v ČR nemá trvalý pobyt
 • –  pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • –  popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. Platnost vysvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání.

–  správní poplatek 500,- Kč

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením /Apostille, superlegalizace/ dle platných mezinárodních smluv.

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

 a) Změna jména nebo příjmení na vlastní žádost, nebo žádost zákonného zástupce u nezletilého dítěte – u  matričnímu úřadu v místě trvalého pobytu po předložení těchto dokladů:

 • občanský průkaz
 • rodný list popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • popř. doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • popř. doklad o státním občanství ČR
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče dítěte (není-li souhlas učiněn přímo před matričním úřadem, musí být podpis úředně ověřen), nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní poplatek  3.000,- Kč

b) Změna příjmení na vlastní žádost po uplynutí šesti měsíců od právní moci rozsudku
o rozvodu manželství – u  matričnímu úřadu v místě trvalého pobytu po předložení dokladů uvedených v odst. a)

Správní poplatek 300,- Kč

c) Oznámení o přijetí příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí ve lhůtě do šest měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství – žádost se podává u kteréhokoliv matričního úřadu po předložení dokladů uvedených v odst. a)

Bez správního poplatku

Chcete požádat o osvědčení o státním občanství ČR?

a) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR nezletilého dítěte – u  krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte, nebo posledního místa trvalého pobytu nezletilého v České republice, žádá jeho zákonný zástupce, který předloží:

 • občanský průkaz, popř. cestovní doklad
 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů
 • rodné listy rodičů, příp. prarodičů narozených po 01.01.1954
 • popř. další doklady osvědčující občanství ČR

Správní poplatek 100,- Kč

b) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR občana, který nabyl zletilosti –  u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele nebo posledního místa trvalého pobytu žadatele v České republice, po předložení těchto dokladů:

 • občanský průkaz
 • rodný list, popř. rodné listy rodičů nebo také  prarodičů narozených po 01.01.1954
 • oddací list, předchozí doklady o státním občanství, popř. další doklady osvědčující občanství ČR

Správní poplatek 100,- Kč

Pro občany ČR s trvalým pobytem nebo posledním trvalým pobytem v okrese Hodonín je k vydání osvědčení o státním občanství ČR příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor správní a Krajský živnostenský úřad – oddělení správní, Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno. tel. spoj. 541 651 111

Chcete zapsat matriční událost (narození, manželství, úmrtí) uskutečněnou v cizině do zvláštní  matriky?

Na žádost  u kteréhokoliv  matričního úřadu  po předložení těchto dokladů:

 • cizozemský matriční doklad /rodný, oddací, úmrtní list/ opatřený ověřením dle platných  mezinárodních smluv spolu s úředním překladem českého soudního tlumočníka v ČR do jazyka českého, který sídlí v ČR
 • občanský průkaz, popř. cestovní pas
 • doklad o státním občanství ČR
 • rodný list, oddací list, popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

V případě podání žádosti na matričním úřadě bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru matriky, oddělení zvláštní matriky.

Žádost lze podat přímo u Úřadu městské části města Brno, Brno-střed, Husova 3, 601 69  Brno, která je ze zákona příslušná k zápisu těchto matričních událostí.

Chcete se zkontaktovat s hledanou osobou?

Žádost se podává u kteréhokoliv matričního úřadu, krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností po vyplnění předepsaného formuláře Ministerstva vnitra ČR po předložení dokladů občana staršího 15-ti let:

 • občanský průkaz /popř. cestovní pas/

Správní poplatek 500,-  Kč ve formě kolkové známky

Zprostředkování spočívá v písemném oslovení „kontaktované osoby“, po její jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel, kdy Ministerstvo vnitra této osobě pouze sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která jí hledá (s žadatelem), zkontaktovat.

MV ČR žadateli sdělí, že byly jeho kontaktní údaje předány hledané osobě. V případě, že hledaná osoba zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvého nebo nezvěstného, nebo nebyla nalezena v informačních systémech, bude žadatel taktéž MV ČR informován.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Žádost je možné zaslat přímo na Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních činností, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, který je ze zákona příslušný k vyřízení žádosti.

Tiskopis (žádost) je možné získat na stránkách MV ČR: www:mvcr.cz