Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

PRUTES (ČOV)

Čistírna odpadních vod ( se nachází v areálu bývalého JZD a zabezpečuje čištění odpadních vod přiváděných kanalizací z obce Prušánky a z obce Moravský  Žižkov. Dalším zařízení spadající pod čistírnu je přečerpávačka na ulici Lomená. Celé zařízení spojené s čištěním odpadních  vod často označujeme jako ČOV. Majitelem kanalizační sítě a ČOV je obec Prušánky, která zřídila příspěvkovou organizaci PRUTES Prušánky, aby ČOV provozovala.

Stočné se stanovuje pro každý kalendářní rok na základě kalkulace. Aktuální výše stočného je uvedena zde. Cena za stočné je tedy stanovena paušálně za osobu a rok a to z toho důvodu, že mnoho domácností využívá kromě vody z vodovodního řadu i vodu například ze studní či dešťových nádrží, která se tedy neprojeví na stavu vodoměru, ale odteče do kanalizace a následně se musí čistit.