Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Sociálně-právní ochrana dětí

Informace o výkonu SPOD podle Standardů sociálně-právní ochrany dětí

Obec Prušánky uzavřela s městem Hodonínem veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou. Na základě této smlouvy bude orgán Města Hodonína – Městský úřad Hodonín, vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu §10 odst. 1, písm. b) – g) a § 51, odst. 3, písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Obec vyhledává děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přitom spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hodonín.

Bližší informace o výkonu sociálně-právní ochrany naleznete na internetových stránkách www.hodonin.eu, v odkaze Městský úřad – odbory úřadu – odbor sociálních věcí a školství. Vedoucí oddělení Mgr. Martina Prokopová, tel. 518 316 320, e-mail: prokopova.martina@muhodonin.cz

Činnosti obce a obecního úřadu

dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

§ 10 odst. 1 Obecní úřad je povinen

  1. vyhledávat děti uvedené v § 6, zákona č. 359/1999 Sb.,
  2. působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
  3. projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
  4. projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění 8) zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
  5. poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
  6. oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6.

§ 10 odst. 2 Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady
pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

§ 14 odst. 6 Obecní úřad podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí
podle zvláštního právního předpisu 12). O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně
uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

§15 odst. 1 Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace,
je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče
zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontaktní osoba: starosta obce Ing. Lubomír Zahradník

Tel: 724 055 318 / 518 374 125

E-mail:  starosta@obecprusanky.cz

Adresa:

Obecní úřad Prušánky
Hlavní č.p. 100
696 21  Prušánky