Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

TKO

Svoz tuhého komunálního odpadu v naší obci probíhá jedenkrát za čtrnáct dnů, přesný harmonogram vývozů je uveden v kalendáři. Svoz zajišťuje obec Prušánky prostřednictvím firmy Tespra Hodonín a odpad je ukládán na skládku Hraničky Mutěnice. Odpady musí být ukládány na místa tomu určená. Domácnosti musí být vybaveny popelnicí standardních rozměrů – aby byly uchopitelné pro popelářský vůz (120 l nebo 240 l). Jiné nádoby nebudou vyváženy. Odpadky do popelnic násilím nepěchujte, při jejich vysýpání by mohlo dojít ke zranění pracovníků provádějících vývoz.

Poplatek za vývoz popelnic je dán obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a aktuální výše poplatku je uvedena v ceníku místních poplatků.

Tento poplatek jsou povinny platit všechny osoby, které mají přihlášen trvalý pobyt v obci. Ve výjimečných případech, které jsou uvedeny ve vyhlášce, může být osoba od poplatku za TKO osvobozena. Toto je povinna prokázat dokumenty stanovenými vyhláškou.