Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Obecní policie

Obecní policie Prušánky byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. § 1. písm. 1., usnesením zastupitelstva obce Prušánky č.4/4Z/2019 ze dne 9.4.2019. Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní povinnosti a pravomoci strážníků Obecní policie.

Kontakty:

Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4, v úředních hodinách úřadu.

Zavolat můžete na telefonní číslo:

+420 702 259 670 nebo +420 702 248 641

Napsat můžete na e-mail: obecnipolicie@obecprusanky.cz

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky. Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Na základě veřejnoprávní smlouvy Obecní policie Prušánky vykonává svoji pravomoc i na území obce Dolní Bojanovice.

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat poskytnutí údajů u informačních systémů
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 • zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci

Změny v zákoně o silničním provozu od 1. 1. 2024

Změny v zákoně o silničním provozu od 1. 1. 2024

Tak nám zase změnili zákony pane Vachmajstr. A japato protože nemáte nad sebou legislativní odbor obce, musíte si to dohledat sami. A tak se také stalo. Hledal jsem a našel. A nyní si dovolím […]

Obecní policie 1/2023

První čtvrtletí roku třiadvacátého je pomalu za námi, a tak tu máme další Zpravodaj a s ním i naše již tradiční okénko… Pro některé z vás je méně populární činností naší OP orientační měření rychlosti. […]

Okénko Obecní policie aneb Napiš Ježíškovi o přilbu!

Okénko Obecní policie aneb Napiš Ježíškovi o přilbu!

Zpravodaj 4/2022   Konec roku se blíží a s ním i doba, kdy budeme s rozsvěcujícími svíčkami na adventním věnci odpočítávat neděle do Vánoc. A jak po celý rok, tak i v tuto dobu využívá nejeden z nás k přesunu v rámci obce […]

Informace Obecní policie 2/2022

Informace Obecní policie 2/2022

Zpravodaj 2/2022 Konec prvního pololetí roku 2022 klepe na dveře a s ním ruku v ruce konec školního roku a začátek prázdnin. Teploměry však již nějaký ten týden ukazují vydatné letní teploty. Únavu z přílišného pobytu […]

Ohlédnutí za rokem 2021 okem strážníka OP Prušánky

Zpravodaj 4/2021: První ranní mrazíky dávají trošku se zpožděním tušit, že zima je za dveřmi. Dovolte mi seznámit vás s činností strážníků Obecní policie Prušánky během letošního roku. Pracovním evergreenem jsou sousedské […]

Vakcinační a vzdělávací čtvrtletí

Zpravodaj 2/2021: Otočili jsme pár stránek v kalendáři a co nového na nás v COOPu u pokladny září? No přece nové číslo našeho obecního Zpravodaje! Jistě nemálo z nás toužebně vyhlíží, kdy už pominou veškerá omezení, […]

Informace Obecní policie 1/2021

Informace Obecní policie 1/2021

Zpravodaj 1/2021: Sníh roztál, voda ve struze vynesla zimu i z naší obce – již druhou, co píšu sloupek za Obecní policii. Člověk by mohl říct, že za tu dobu se činnost ustálila […]

Vánoční okénko

Zpravodaj 4/2020: Letošní rok byl jako na houpačce, jarní šoková opatření vystřídalo letní rozvolnění a příjemné nadechnutí, které se s nastupujícím podzimem opět přiškrtilo s druhou vlnou. S ní vstupujeme do prosince, a pro mne i mnohé z nás nastává […]

Léto ve zpětném zrcátku Obecní policie

Léto ve zpětném zrcátku Obecní policie

Zpravodaj 3/2020: Po nepříjemných opatřeních, která nás svazovala z kraje roku, se léto jevilo jako příjemný nádech z plných plic. I my jsme toto období oddechu uvítali, ač naše činnost nepolevila. Nechory jsou stále […]

Covidové čtvrtletí z pohledu Obecní policie

Zpravodaj 2/2020: Vážení spoluobčané, máme za sebou velmi nezvyklé a turbulentní období, které si vskutku zasluhuje označení výjimečné. Nemám v úmyslu zde opakovat vše, co jsme si v naší společnosti uplynulé měsíce zažili, ale […]

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Pro všechny je zřízena bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, […]

Informace obecní policie 1/2020

Informace obecní policie 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Začátek roku 2020 vypadal z pohledu naší obecní policie ideálně. Začali jsme fungovat v plném stavu dvou strážníků.  V prvních měsících se naše činnost vyvíjela v duchu běžného dne. Dohled v místech s vyšší […]

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vážení občané, v obci Dolní Bojanovice byly zaznamenány případy vloupání do rodinných domů a několik možných pokusů o vloupání nebo krádeží v jiných nemovitostech zejména v okrajových lokalitách obce. Prosíme, buďte obezřetní a nepodceňujte zabezpečení svých obydlí, […]

Informace Obecní policie 4/2019

Informace Obecní policie 4/2019

Zpravodaj 4/2019: Ještě nestihl ani pořádně zežloutnout papír na předchozím čtvrtletníku obecního Zpravodaje a máme tu nejkrásnější období v roce. Blíží se nám advent, svátky vánoční a s nimi spousta oslav, rodinných setkání a také poslední […]

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané, za chvíli tomu budou tři měsíce, co začala fungovat OP Prušánky. Ač je léto většinou klidnějším časem dovolených, tak jsme za tu dobu s kolegou řešili či se […]

Informace Obecní policie Prušánky

Informace Obecní policie Prušánky

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4 nebo zavolat na telefonní číslo: +420 702 259 670 Obecní policie byla zřízena na základě […]

Změny v zákoně o silničním provozu od 1. 1. 2024

Změny v zákoně o silničním provozu od 1. 1. 2024

Tak nám zase změnili zákony pane Vachmajstr. A japato protože nemáte nad sebou legislativní odbor obce, musíte si to dohledat sami. A tak se také stalo. Hledal jsem a našel. A nyní si dovolím […]

Obecní policie 1/2023

První čtvrtletí roku třiadvacátého je pomalu za námi, a tak tu máme další Zpravodaj a s ním i naše již tradiční okénko… Pro některé z vás je méně populární činností naší OP orientační měření rychlosti. […]

Okénko Obecní policie aneb Napiš Ježíškovi o přilbu!

Okénko Obecní policie aneb Napiš Ježíškovi o přilbu!

Zpravodaj 4/2022   Konec roku se blíží a s ním i doba, kdy budeme s rozsvěcujícími svíčkami na adventním věnci odpočítávat neděle do Vánoc. A jak po celý rok, tak i v tuto dobu využívá nejeden z nás k přesunu v rámci obce […]

Informace Obecní policie 2/2022

Informace Obecní policie 2/2022

Zpravodaj 2/2022 Konec prvního pololetí roku 2022 klepe na dveře a s ním ruku v ruce konec školního roku a začátek prázdnin. Teploměry však již nějaký ten týden ukazují vydatné letní teploty. Únavu z přílišného pobytu […]

Ohlédnutí za rokem 2021 okem strážníka OP Prušánky

Zpravodaj 4/2021: První ranní mrazíky dávají trošku se zpožděním tušit, že zima je za dveřmi. Dovolte mi seznámit vás s činností strážníků Obecní policie Prušánky během letošního roku. Pracovním evergreenem jsou sousedské […]

Vakcinační a vzdělávací čtvrtletí

Zpravodaj 2/2021: Otočili jsme pár stránek v kalendáři a co nového na nás v COOPu u pokladny září? No přece nové číslo našeho obecního Zpravodaje! Jistě nemálo z nás toužebně vyhlíží, kdy už pominou veškerá omezení, […]

Informace Obecní policie 1/2021

Informace Obecní policie 1/2021

Zpravodaj 1/2021: Sníh roztál, voda ve struze vynesla zimu i z naší obce – již druhou, co píšu sloupek za Obecní policii. Člověk by mohl říct, že za tu dobu se činnost ustálila […]

Vánoční okénko

Zpravodaj 4/2020: Letošní rok byl jako na houpačce, jarní šoková opatření vystřídalo letní rozvolnění a příjemné nadechnutí, které se s nastupujícím podzimem opět přiškrtilo s druhou vlnou. S ní vstupujeme do prosince, a pro mne i mnohé z nás nastává […]

Léto ve zpětném zrcátku Obecní policie

Léto ve zpětném zrcátku Obecní policie

Zpravodaj 3/2020: Po nepříjemných opatřeních, která nás svazovala z kraje roku, se léto jevilo jako příjemný nádech z plných plic. I my jsme toto období oddechu uvítali, ač naše činnost nepolevila. Nechory jsou stále […]

Covidové čtvrtletí z pohledu Obecní policie

Zpravodaj 2/2020: Vážení spoluobčané, máme za sebou velmi nezvyklé a turbulentní období, které si vskutku zasluhuje označení výjimečné. Nemám v úmyslu zde opakovat vše, co jsme si v naší společnosti uplynulé měsíce zažili, ale […]

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Pro všechny je zřízena bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, […]

Informace obecní policie 1/2020

Informace obecní policie 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Začátek roku 2020 vypadal z pohledu naší obecní policie ideálně. Začali jsme fungovat v plném stavu dvou strážníků.  V prvních měsících se naše činnost vyvíjela v duchu běžného dne. Dohled v místech s vyšší […]

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vykrádání domů v Dolních Bojanovicích

Vážení občané, v obci Dolní Bojanovice byly zaznamenány případy vloupání do rodinných domů a několik možných pokusů o vloupání nebo krádeží v jiných nemovitostech zejména v okrajových lokalitách obce. Prosíme, buďte obezřetní a nepodceňujte zabezpečení svých obydlí, […]

Informace Obecní policie 4/2019

Informace Obecní policie 4/2019

Zpravodaj 4/2019: Ještě nestihl ani pořádně zežloutnout papír na předchozím čtvrtletníku obecního Zpravodaje a máme tu nejkrásnější období v roce. Blíží se nám advent, svátky vánoční a s nimi spousta oslav, rodinných setkání a také poslední […]

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané, za chvíli tomu budou tři měsíce, co začala fungovat OP Prušánky. Ač je léto většinou klidnějším časem dovolených, tak jsme za tu dobu s kolegou řešili či se […]

Informace Obecní policie Prušánky

Informace Obecní policie Prušánky

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4 nebo zavolat na telefonní číslo: +420 702 259 670 Obecní policie byla zřízena na základě […]