Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu Prušánky

Obec Prušánky na základě usnesení zastupitelstva obce č. 13/8Z/2024 ze dne 12. 03. 2024 přistupuje k přípravě nezbytných podkladů pro zahájení procesu pořízení Změny č. 1 územního plánu Prušánky. V této souvislosti vyzývá občany obce Prušánky, jakož i fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Prušánky, k zaslání svých návrhů, podnětů a požadavků k prověření změnou územního plánu, a to ve lhůtě do 31. 08. 2024.

Jednotlivé návrhy je možno zaslat poštou, e-mailem, datovou zprávou nebo osobně podat ve stanovené lhůtě na adresu: Obecní úřad Prušánky, Hlavní 100, 696 21 Prušánky, podatelna@obecprusanky.cz, ID datové schránky: eg4bbvn

Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat následující náležitosti:

• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku
z katastrální mapy,
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
• důvody pro pořízení změny územního plánu,
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.
(lze využít přiložený formulář)

Jednotlivé návrhy budou z hlediska obsahových náležitostí posouzeny pořizovatelem změny územního plánu z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění následujících aktualizacích č. 1 a č. 2, s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění následujících aktualizací č. 1 až č. 7 a z hlediska urbanistické koncepce. Na základě těchto kritérií budou doporučeny zastupitelstvu obce k zařazení do Změny č. 1 územního plánu Prušánky nebo zamítnutí. Obec upozorňuje, že i návrhy, které budou do změny územního plánu zahrnuty k prověření, mohou být na základě výsledků projednání změny územního plánu z důvodu negativního stanoviska některého z dotčených orgánů i v průběhu projednávání vyřazeny.

Formulář: